51.254.201.70

Соглашение по WMU

Договор уступки прав требования и их учета (публичная оферта)

Договір відступлення прав вимоги та їхнього обліку
(публічна оферта)

ТОВ «Українська Гарантійна Агенція», в особі директора Каргаполова Олексія Костянтиновича, який діє на підставі Статуту, далі «ГАРАНТ», з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, далі «КРЕДИТОР 2», з іншого боку, далі разом — «Сторони», уклали даний договір (далі — «Договір») про нижченаведене:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Права вимоги (далі також скорочено — «ПВ») — права вимоги до третьої особи, резидента України (далі — «Дебітор») за дійсною дебіторською заборгованістю, вираженою в національній валюті України. Права вимоги в рамках даного Договору передаються (відступаються) згідно зі ст. 512 та ст. 656 Цивільного Кодексу України.
Система WebMoney Transfer U (далі — «Система») — автоматизована система, що використовується Сторонами з метою виконання своїх зобов'язань за Договором для кількісного обліку ПВ, якими володіє КРЕДИТОР 2 та інші Користувачі Системи. Опис, правила використання та інша інформація щодо Системи знаходяться на Інтернет-сайті http://www.webmoney.ru/.
Користувач Системи — фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію в Системі за встановленою процедурою.
Реквізит — обліковий запис Користувача Системи в Системі, на якому фіксується інформація про кількість Титульних знаків WMU. Реквізит КРЕДИТОРА 2 в Системі: U_____________.
Титульні знаки WMU (далі — «WMU») — візуально відображувані на Реквізиті одиниці обліку ПВ, якими володіє власник цього Реквізиту. Один WMU враховує одну гривню боргу, що є предметом прав вимоги. Облік ведеться в сотих долях WMU.
Додаткова угода (далі — «ДУ») — Додаткова угода та Акт відступлення ПВ — документи, що оформлюються Сторонами перед кожним правочином по відступленню ПВ. ДУ є невід'ємною частиною даного Договору.
Засоби ідентифікації в Системі — унікальний номер із 12 цифр, що надається КРЕДИТОРУ 2 при реєстрації в Системі; номер Реквізиту КРЕДИТОРА 2.
Кредитор 1 - юридична особа за законодавством України, яка має укладений з Дебітором договір, на підставі якого виникла первинна дебіторська заборгованість, та яка несе зобов’язання по ПВ.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. ГАРАНТ зобов'язується на умовах, встановлених даним Договором, за плату відступати ПВ КРЕДИТОРУ 2. Відступлення визначеної кількості ПВ ініціюється КРЕДИТОРОМ 2 відповідно до умов цього Договору.
2.2. У відповідності й на умовах даного Договору ГАРАНТ підтверджує наявність ПВ у КРЕДИТОРА 2, якими той володіє, і забезпечує надання  йому необхідних документів, що свідчать про права вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора.
2.3. ГАРАНТ за взаємною згодою Сторін, на умовах, встановлених даним Договором, має право купувати у КРЕДИТОРА 2 ПВ, якими той володіє, за номінальною вартістю.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КРЕДИТОРА 2
3.1. КРЕДИТОР 2 зобов'язаний перед укладанням даного Договору стати Користувачем Системи, для чого повинен укласти «Угоду про трансферт майнових прав цифровими титульними знаками» та/або інші угоди, що надаються адміністратором і власником Системи в процесі реєстрації.
3.2. КРЕДИТОР 2 може одержувати ПВ від інших кредиторів — Користувачів Системи. Відступлення ПВ супроводжується передачею WMU на Реквізит КРЕДИТОРА 2. Дотримання законності правочину, у зв'язку з яким відбувається таке відступлення ПВ, і компенсація можливих ризиків, пов'язаних з ним, покладається на учасників правочину.
3.3. КРЕДИТОР 2 може частково або повністю відступати ПВ, які йому належать, іншим Користувачам. В такому випадку відступлення ПВ супроводжується передачею WMU на Реквізит нового кредитора. Дотримання законності правочину, у зв'язку з яким відбувається таке відступлення ПВ, і компенсація можливих ризиків, пов'язаних з ним, покладається на учасників правочину.
3.4. Для реалізації своїх ПВ у Дебітора та/або отримання підтвердження наявності ПВ у КРЕДИТОРА 2 КРЕДИТОР 2 одержує пакет документів (згідно з п.4.2 Договору), що свідчать про право вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора, при цьому КРЕДИТОР 2:

 • пред'являє ГАРАНТУ свої Засоби ідентифікації в Системі;
 • пред'являє ГАРАНТУ документи, що підтверджують істотні реквізити КРЕДИТОРА 2 як особи за законодавством України (паспорт КРЕДИТОРА 2 або документ, що його замінює);
 • підписує зі свого боку паперові копії зазначених документів, а також документів, що підтверджують відступлення ПВ;
 •  передає зі свого Реквізиту на Реквізит ГАРАНТА WMU в кількості, що дорівнює номінальній вартості ПВ, щодо яких КРЕДИТОР 2 запитує зазначений пакет документів.

3.5. При укладанні даного Договору КРЕДИТОР 2 зобов'язаний вказати свої справжні реквізити.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА
4.1. ГАРАНТ зобов'язується підтверджувати наявність ПВ у КРЕДИТОРА 2 в розмірі, рівному кількості WMU на Реквізиті КРЕДИТОРА 2.
4.2. ГАРАНТ зобов'язується забезпечити надання КРЕДИТОРУ 2 на паперовому носії пакета документів, що свідчать про право вимоги КРЕДИТОРА 2 до Дебітора (в порядку, передбаченому п.3.4 Договору), а саме:

 • паперових копій відповідних договорів, в тому числі даного Договору, Додаткових угод до нього(у разі, якщо такі Додаткові угоди укладались Сторонами);
 • повідомлення Кредитора 1 до Дебітора про наявність у КРЕДИТОРА 2 ПВ в об’ємі, щодо якого надається пакет документів;
 • завірені належним чином копії правовстановлюючих документів, згідно з якими виникла первинна заборгованість.

Передача зазначеного пакета документів відбувається за попередньою домовленістю Сторін у представництві ГАРАНТА (контактна інформація вказана на офіційному Інтернет-сайті ГАРАНТА http://www.ukrgarant.com/).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Кожний правочин щодо відступлення ПВ Сторонами згідно з п.п. 2.1. і 2.3 Договору супроводжується акцептом Сторонами ДУ, яка повинна містити наступну інформацію:

 • найменування і реквізити Дебітора;
 • реквізити правовстановлюючого документа, відповідно до якого виникла первинна заборгованість, яка(або частина якої) відступається;
 • об’єм ПВ, що відступаються(номінальна вартість ПВ);
 • вартість ПВ, що відступаються.

5.2. Порядок розрахунків при відступленні ПВ ГАРАНТОМ КРЕДИТОРУ 2:
5.2.1. Придбання ПВ ініціюється КРЕДИТОРОМ 2 відповідно до попередньої електронної заявки КРЕДИТОРА 2 за процедурою Системи.
5.2.2. Вартість ПВ, що відступаються, може перевищувати їх номінальну вартість. Вартість визначається згідно з тарифами ГАРАНТА, що надаються КРЕДИТОРУ 2 за процедурою Системи.
5.2.3. При відступленні ГАРАНТОМ ПВ КРЕДИТОРУ 2 Сторони акцептують ДУ. Акцептом ДУ з боку ГАРАНТА вважається оформлення ДУ у вигляді пропозиції, підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору) і надання для прийняття пропозиції КРЕДИТОРУ 2 за допомогою Системи. Акцептом ДУ з боку КРЕДИТОРА 2 вважається визначена сукупність дій, а саме: введення в Систему інформації про згоду з умовами Договору та ДУ шляхом здійснення дій з використанням Системи, направлених на створення і отримання ДУ від ГАРАНТА та підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору), а також оплата вартості ПВ, що відступаються, за реквізитами ГАРАНТА, зазначеними в ДУ. КРЕДИТОР 2 здійснює оплату за платіжним документом, у графі «призначення платежу» якого вказується: «За права вимоги зг. з ДУ №___________ до дог. U____________ від __.__.____р. Без ПДВ» (форма платіжного документу надається ГАРАНТОМ).
5.2.4. Моментом переходу ПВ від ГАРАНТА до КРЕДИТОРА 2 вважається момент надходження коштів, у розмірі, який відповідає сумі вартості ПВ, що відступаються, на поточний рахунок ГАРАНТА. ГАРАНТ передає WMU на Реквізит КРЕДИТОРА 2 в кількості, яка дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються, не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання ГАРАНТОМ на свій поточний рахунок платежу за ПВ.
5.2.5. У випадку зарахування платежу на поточний рахунок ГАРАНТА із зазначенням в «призначенні платежу» інформації, відмінної від зазначеної в платіжній формі згідно з п. 5.2.3 Договору, ГАРАНТ має право сприймати такий платіж як помилковий. Це тягне за собою повернення перерахованих коштів за вираховуванням банківських та/або поштових комісій. При цьому відповідна ДУ вважається розірваною.
5.2.6. У випадку невідповідності реквізитів платника з реквізитами КРЕДИТОРА 2, зазначеними в ДУ, відповідно до якої відбувається оплата ПВ, ГАРАНТ має право сприймати такий платіж як помилковий. Це тягне за собою повернення перерахованих коштів за вираховуванням банківських та/або поштових комісій. При цьому відповідна ДУ вважається розірваною.

5.3. Порядок розрахунків при відступленні ПВ КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ:
5.3.1. Вартість ПВ, що відступаються КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ, дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються, й відповідній кількості WMU, переданих на Реквізит ГАРАНТА згідно з п. 5.3.3 Договору.
5.3.2. Для ініціювання відступлення ПВ ГАРАНТУ КРЕДИТОР 2 надає ГАРАНТУ заявку на продаж ПВ, складену в електронній формі за процедурою Системи.
5.3.3. Після одержання ГАРАНТОМ заявки КРЕДИТОРА 2 згідно з п. 5.3.2 Договору Сторони акцептують ДУ. Акцептом ДУ з боку ГАРАНТА вважається оформлення ДУ у вигляді пропозиції, підписання її своїм електронним підписом (згідно з п.8.2. Договору) та надання для прийняття пропозиції КРЕДИТОРУ 2 за допомогою Системи. Акцептом ДУ з боку КРЕДИТОРА 2 вважається визначена сукупність дій, а саме: введення в Систему інформації про згоду з умовами Договору та ДУ шляхом здійснення дій з використанням Системи, направлених на створення і отримання ДУ від ГАРАНТА та підписання її своїм електронним підписом(згідно з п.8.2. Договору), а також передача на Реквізит ГАРАНТА WMU у кількості, яка дорівнює номінальній вартості ПВ, що відступаються.
5.3.4. Виконання зобов'язань перед КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТ здійснює банківським платежем у термін не більше двох банківських днів після виконання КРЕДИТОРОМ 2 дій згідно з п.5.3.3 Договору.
5.3.5. У випадку невідповідності реквізитів КРЕДИТОРА 2, зазначених у ДУ, відповідно до якої відбувається оплата ПВ, з реквізитами одержувача платежу, за якими ГАРАНТ здійснює платіж згідно з п. 5.3.4 Договору, ГАРАНТ має право сприймати заявку на продаж ПВ помилковою. Це тягне за собою повернення ГАРАНТОМ на Реквізит КРЕДИТОРА 2 WMU, що надійшли згідно з п.5.3.3 Договору. При цьому ДУ вважається такою, що не набрала чинності.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Сторони беруть на себе зобов'язання не розголошувати отримані в ході виконання Договору відомості, що є конфіденційними для кожної зі Сторін. Під конфіденційною інформацією в даному Договорі визнаються відомості, що не є загальнодоступними (інформація про порядок і розміри розрахунків між Сторонами, особисті дані, надані Стороною, а також інша інформація, що стосується даного Договору й доповнень до нього).
6.2. Інформація, зазначена в п. 6.1, може бути передана третім особам тільки в порядку, встановленому законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку невиконання ГАРАНТОМ вимоги згідно з п. 4.2 Договору протягом трьох робочих днів, він зобов’язаний самостійно забезпечити реалізацію ПВ КРЕДИТОРА 2 в порядку, встановленому п. 5.3. Договору.
7.2. КРЕДИТОР 2 самостійно несе відповідальність за будь-які протиправні дії за законодавством України, вчинені ним з використанням Реквізиту та/або ПВ.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. ДОГОВІР автоматично датується днем його акцепту КРЕДИТОРОМ 2 і реєструється під індивідуальним номером U_______________.
8.2. Документи в електронній формі, складені за допомогою (засобами) Системи (у тому числі ДУ; Повідомлення про відступлення ПВ; документи, що свідчать про право вимоги; рахунки; виписки по Реквізиту; інші документи), підписані Сторонами їх електронними підписами, Сторони визнають юридично рівнозначними відповідним документам у простій письмовій формі. При цьому Сторонами погоджено, що:

 • електронним підписом КРЕДИТОРА 2 є зазначення у відповідному документі, що має бути підписаний, Засобів ідентифікації КРЕДИТОРА 2;
 • електронним підписом ГАРАНТА є накладення на відповідний документ простого графічного зображення підпису директора ГАРАНТА та печатки ГАРАНТА, а також зазначення у цьому документі Реквізита ГАРАНТА та унікального номера із 12 цифр, що був наданий ГАРАНТУ при реєстрації в Системі.

8.3. Персональні дані КРЕДИТОРА 2, необхідні ГАРАНТУ для виконання останнім своїх зобов’язань за Договором, надаються КРЕДИТОРОМ 2 ГАРАНТУ самостійно, в добровільному порядку. Прийняттям(акцептом) цього Договору КРЕДИТОР 2 надає свою згоду на обробку ГАРАНТОМ вищевказаних персональних даних КРЕДИОРА, при цьому ГАРАНТ зобов’язаний здійснювати обробку персональних даних КРЕДИТОРА 2 виключно в рамках взаємодії Сторін за даним Договором. Також акцептом цього Договору КРЕДИТОР 2 підтверджує, що він повідомлений про склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені чинним законодавством України в сфері персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.4. Всі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами.
8.5. Даний Договір починає діяти з моменту його акцепту КРЕДИТОРОМ 2 і діє до 31.12.2025р.
8.6. ГАРАНТ достроково припиняє дію цього Договору в односторонньому порядку, якщо йому стане відомо про:

 • припинення дії хоча б одного зазначеного в п.3.1. Договору документа, укладеного між КРЕДИТОРОМ 2 і адміністратором/власником Системи;
 • невірне зазначення КРЕДИТОРОМ 2 одного або декількох своїх істотних реквізитів, що ідентифікують його як особу за законодавством України та встановлені законодавством України як обов'язкові при укладенні даного виду договорів;
 • порушення КРЕДИТОРОМ 2 умов цього Договору та/або вимог чинного законодавства України.

 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ГАРАНТ:     КРЕДИТОР:
ТОВ «Українська Гарантійна Агенція»,     ______________________________
Код ЄДРПОУ 37886109     Паспорт: ____________________,
Реквізит U809823318267,     Реквізит U____________,
унікальний номер WMID244264866946     унікальний номер WMID____________
Директор                                  Каргаполов О.К.

____________________